Redegjørelse i henhold til Åpenhetsloven

VMS Trondheim er en del av konsernet VMS Operations, bestående av VMS Trondheim AS, VMS Møre & Romsdal AS, VMS Tromsø AS, VMS Finnmark AS, VMS Hordaland AS og VMS Porsgrunn AS. Dette er privateide selskap som inngår i VMS Gruppen (VMS). Alle selskapene driver samme type virksomhet og konsern har hovedkontor i Trondheim.

VMS Gruppen og Volvo Maskin AS er sammen Volvo Maskin Service som er ettermarkedet til Volvo anleggsmaskiner i Norge. VMS Gruppen er egeneide sub dealers for ettermarkedet i samarbeid med Volvo Maskin AS i Norge. Volvo Maskin Service dekker hele Norge med sitt serviceapparat.

Vår kjernevirksomhet er salg av deler, verkstedtjenester og servicevirksomhet spesielt rettet mot Volvo anleggsprodukter.

Alle selskap i konsernet opererer i det norske markedet, fordelt i geografiske områder oppgitt under.

Norgeskart

Støttefunksjoner som Regnskap, lønn, HR etc. er samlet i VMS Operations. Selskapene og støttefunksjoner rapporterer til ledergruppe i VMS Operations.

Norgeskart

Virksomheten skal ivareta grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi er opptatt av at vår måte å jobbe på og hvordan vi forholder oss til omgivelser, samt at de holdninger og verdier som etterleves i VMS systemet gjenspeiler dette. I tillegg følges Volvo Group sin Code of Conduct da vi er en sub dealer til Volvo Maskin AS i Norge. Volvo Group har egen styringsgruppe for Menneskerettigheter.

Det evalueres fortløpende tiltak som kan bidra, styrke og ivareta dette, og det har blitt implementert flere verktøy og tiltak for å ivareta dette i vår virksomhet.

Arbeidsmiljø inngår i årlig medarbeiderundersøkelse for alle ansatte (anonym) for å avdekke om det er særlige forhold som krever oppfølging.

Alle ansatte har tilgang til elektronisk Personal og HMS håndbok hvor bedriftens retningslinjer/policy samt gjeldende lovverk er samlet. Her er også varslingsrutiner beskrevet.

Fra 2022 har vi samlet vår Bedriftshelsetjeneste for å sikre at HMS blir likt ivaretatt på tvers av selskap og geografi. Virksomheten har etablerte rutiner rundt lønn og arbeidstid.

Alle ansatte har full frihet til å organisere seg i fagforeninger, og fagforeninger har full frihet til å rekruttere blant våre ansatte.

Gjennom 31 år har ett av våre viktigste mål alltid vært å skape trygge arbeidsplasser.

Vår største leverandør i virksomhetens verdikjede er Volvo Maskin AS som leverer deler til Volvo anleggsprodukter i Norge. Vi ønsker å holde samme høye standard som Volvo Group opp mot våre leverandører og følger derfor deres Supplier Code of Conduct.

Det betyr følgende:

Moderne slaveri/tvangsarbeide
Vi tolererer ikke noe form for tvangsarbeid eller moderne slaveri blant våre samarbeidspartnere

Barnerettigheter
Vi tolererer ikke barnearbeid, og leverandører skal avstå fra all form av barnearbeid, og respektere barns rettigheter for personlig utvikling og utdannelse. Minimums alder for arbeid er at de er ferdig med grunnleggende utdanning, og aldri yngre enn 15 år.

Arbeidstid og fri
Samarbeidspartnere skal alltid respektere gjeldende lover og fremforhandlede avtaler rundt arbeids- og hviletid, inkludert overtidsbestemmelser. I tillegg ferie, sykefravær og foreldrepermisjoner

Lønn og goder
Leverandører skal alltid betale og gi deres ansatte lønn og goder som minimum dekker lokale regler og fremforhandlede avtaler. Arbeidsavtaler med informasjon om lønn og goder skal være tilgjengelig for alle ansatte i et språk og format som de forstår.

Ikke-diskriminering og rettferdig behandling
Alle ansatte skal behandles med verdighet og respekt, og ha like muligheter i jobben basert på individets evne til å gjennomføre jobben. Det skal ikke tolereres at ansatte blir diskriminert, eller dårlig behandlet på bakgrunn av kjønn, seksualitet, religion eller tilsvarende. Verbal, fysisk, psykisk eller seksuell trakassering skal ikke tolereres.

Fagforeningsfrihet
Alle ansatte hos våre samarbeidspartnere skal ha rett til å bli medlem i fagforening eller ha felles forhandlinger e.l. Ansatte skal kunne åpent kommunisere og dele ideer og bekymringer med ledelsen, uten frykt for represalier eller diskriminering.

Helse, Miljø og Sikkerhet
Leverandør skal sikre sine ansatte for potensielle sikkerhetsfarer som maskiner, utstyr, kjemisk eksponering etc. Ansatte skal få nødvendig personlig verneutstyr og tilgang til førstehjelpsutstyr. Leverandører skal påse at alle ansatte har et trygt arbeidsmiljø, og får nødvendig utstyr og opplæring for å kunne gjennomføre sin jobb på best mulig måte.

Alle våre verksteder rapporterer til Volvo Maskin sin årlige Miljørapport.

Vi har startet arbeidet med å kartlegge våre leverandører og vil fortløpende vurdere tiltak der hvor leverandører ikke oppfyller våre eller Volvo sin Supplier Code of Conduct. Vi vil i tiden framover ha fokus i egen organisasjon rundt arbeidet med våre leverandører og bevisstgjøring rundt Volvo sin Supplier Code of Conduct. Dette vil være en kontinuerlig prosess med årlig revidering.

Ønsker du ytterligere dokumentasjon fra oss rundt Åpenhetsloven kan du henvende deg til oss på e-post-adressen vmsoperations@volvomaskinservice.no . Merk henvendelse med «Åpenhetsloven». Henvendelse vil besvares senest 3 uker etter den er mottatt.

VMS Operations AS
Frode Johansen, Styreleder
Jannicke Trana Johansen, Daglig leder

Naviger til andre redegjørelser